Day: July 6, 2022

ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าสำหรับผู้ประกอบการขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าสำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เพื่อให้กิจการยั่งยืนและน่าเชื่อถือถื นั่นคือ “จดทะเบียนการค้า” ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การจดทะเบียนการค้า หากผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สามารถจดทะเบียนการค้าง่ายๆ ด้วยตนเอง เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่ www.dbd.go.th ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้งาน จองชื่อนิติบุคคล ทำรายการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ลงรายมือชื่อ ชำระค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรอรับเอกสาร เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนการค้า แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง  (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)